Kontrollansvarig enligt PBL

Enligt lag och förordning ska en certifierad kontrollansvarig ha den kunskap, erfarenhet och lämplighet som behövs för uppgiften och ska kunna styrka detta med ett intyg om certifiering.
Hos oss finner ni certifierade kontrollansvariga enligt plan & bygglagen.

Kontrollplan

Kontrollplanen är grunden för kontrollsystemet i plan & bygglagen. Används vid utförandet av lov & anmälningspliktiga åtgärder.

myndighetsbesiktning

Våra kontrollansvariga är självklart närvarande vid myndighetsbesiktningar som utförs på arbetsplatsen, såsom brand, tillgänglighet, kulturvärden, energi & för ventilation.

Kontrollansvarig

tekniskt samråd

När tekniskt samråd hålls presenteras förslag till kontrollplan, de tekniska handlingar, hur arbete planeras & organiseras för att byggnadsnämnden ska kunna tag ställningstagande om startbesked kan ges.

slutsamråd

När byggnadsåtgärder, som omfattas av kravställande ifrån tekniskt samråd avslutas, ska slutsamråd hållas.
Sker normalt där byggåtgärder genomförts.

arbetsplatsbesök

Arbetsplatsbesök under arbetets gång protokollförs. Besöken utöver de som påkallas framgår i kontrollplanen, samt de som sker tillsammans med byggnadsnämnden. 

slutbesked

När byggherre påvisat att samtliga krav enligt bygglov, startbesked, kontrollplan eller kompletterande villkor vid särskilda beslut kan byggnadsnämnden ge ut ett slutbesked.

Blackebergs Gårds vård och omsorg

Lina vård och omsorg

Blomsterlandet

Energihamnen Stockholm Exergi