Obligatorisk ventilationskontroll

Obligatorisk ventilationskontroll görs regelbundet för att påvisa ett gott inomhusklimat & ett fungerade ventilationssystem.

byggnadens ägares ansvar

Det är byggnadens ägare, till exempel bostadsrättsföreningen, som ska se till att OVK utförs. Ägaren ska välja en sakkunnig funktionskontrollant, som är certifierad av ett ackrediterat certifieringsorgan. På vår söksida kan du hitta kontrollanter.

Kravet på OVK finns sedan 1991. Det bör finnas OVK-protokoll för byggnaden, hos kommunens byggnadsnämnd, från regelbundna kontroller.

Byggnader & typ av system

 • Förskolor, skolor, vårdlokaler och andra liknande byggnader. Oavsett typ av ventilationssystem.

 • Flerbostadshus, kontorsbyggnader samt personalutrymmen och kontor i industribyggnader och liknande. FT-, FTX-ventilation

 • Flerbostadshus, kontorsbyggnader samt personalutrymmen och kontor i industribyggnader och liknande. S-, F-, FX-ventilation

 • En- och tvåbostadshus med FX-, FT-, FTX-ventilation.S-ventilation = självdragsventilation. 

F-ventilation = fläktventilation där frånluftsflödena är fläktstyrda.

FT-ventilation = fläktventilation där både frånluft- och tilluftsflödena är fläktstyrda.

FX-ventilation = F-ventilation med värmeåtervinning.

FTX-ventilation = FT- ventilation med värmeåtervinning.
Ovk

regelbunden koNtroll

OVK ska göras innan ett ventilationssystem tas i bruk för första gången (första besiktning). För de flesta byggnader ska OVK sedan göras regelbundet, var 3 eller 6 år (återkommande besiktning). 

INtervall

 • 3 år
 
 • 3 år


 
 • 6 år 

 • Endast en första installationsbesiktning innan systemet tas i bruk. Ingen återkommande besiktning.


OVK ska göras innan ett ventilationssystem tas i bruk för första gången (första besiktning). För de flesta byggnader ska OVK sedan göras regelbundet, var 3 eller 6 år (återkommande besiktning).


 

                                             

 

vid OVK kontrolleras

 • ventilationssystemet inte innehåller föroreningar som kan spridas i byggnaden
 • instruktioner och skötselanvisningar finns lätt tillgängliga
 • ventilationssystemet i övrigt fungerar på det sätt som är avsett.

återkommande besiktning

 • kontrollera att funktionen och egenskaperna hos ventilationssystemet i huvudsak överensstämmer med de föreskrifter som gällde när systemet togs i bruk
 • undersöka vilka åtgärder som kan vidtas för att förbättra energihushållningen i ventilationssystemet och som inte medför ett försämrat inomhusklimat.

 
Det är byggnadens ägare som sedan får avgöra om förslagen till energieffektiviserande åtgärder ska genomföras.

Synligt intyg

Funktionskontrollanten ska utfärda ett intyg som visar att besiktningen har gjorts, med datum för besiktningen, resultatet av kontrollen och datumet för nästa besiktning.

Byggnadens ägare ska sätta upp intyget på väl synlig plats i byggnaden.

Hur görs funktionskontrollen

vid först besiktning kontrolleras

 • funktionen och egenskaperna hos ventilationssystemet stämmer överens med gällande föreskrifter.

Protokoll till kommunen

Vid varje besiktning ska funktionskontrollanten skriva ett protokoll som redovisar resultatet. Kontrollanten ska påtala fel och brister i ventilationen och anteckna dem i protokollet.

Kontrollanten ska underteckna protokollet och lämna ett exemplar till byggnadens ägare och skicka ett exemplar till byggnadsnämnden.

fel & brister

Byggnadens ägare ska se till att fel och brister som upptäcks vid OVK åtgärdas omgående.
Ägaren har ansvaret, även mellan besiktningstillfällena, för att vidta de åtgärder som behövs för att kraven på ventilationssystemet ska vara uppfyllda och för att de underhålls så att deras väsentliga tekniska egenskaper i huvudsak bevaras.
Kraven finns i bygglagstiftningen.