Säkerhetbesiktning av medicinska gasanläggningar

Vi erbjuder säkerhetsbesiktningsförrättare & utförande av årlig driftkonreoll, med tekniska kunnande, lång yrkeserfarenhet & kunskap om lagstiftning samt bestämmelser.

 allmänt

Anläggning eller del av medicinsk gasanläggning skall säkerhetsbesiktigas innan den får tags i bruk. varje nyinstallation eller reparation.

Säkerhetsbesiktning

kontroller

Exempel på kontroller som kan vara av intresse; intyg, dokumentation, lokaler för gascentraler, förvaring av gasflaskor, tömningscentraler, försörjningssystem, uppställningsplats, lokar för luftkompressorer, kompressorenhet, gascentraler, regulatorer, nödavstängningsventiler, tryckövervakare, tryck, prestanda, utsugssystem för anestesigasöverskott & gasuttag.

utlåtande

I utlåtande ifrån säkerhetbesiktningen presenteras eventuella avvikelser, de som är direkt av säkerhetspåverkan, skall åtgärdas snarast & innan anläggning får tags i bruk. 
besiktningsutlåtandet kan användas som underlag till de årliga driftkontrollerna.

 Beräkning & ritning

Beräkningsunderlag för anläggningens totala gavbehov & gashastighet.
Ritningsunderlag omfattande flödesschema, relation & installationsritningar.

underlag inför besiktning

Sammanställning

Sammanställning av ingående komponenter i anläggningen, ex. tankar, tömningscentraler, kompressor, drifttrycksregulator, grupp, regulatorer & tryckövervakare samt intyg på utförda riskanalyser.

kallelse

Kontaktuppgifter till anläggningsägare, entreprenör, anläggningsdrift, sakkunnig för tillverkning & hantering av medicinska gaser, berörda verksamheter, medicinteknik, inspekterande farmacevt samt leverantörer.

Kontroll

Kontroll av inställning & funktion av säkerhetsventiler, gruppregulatorer, regulatorer, avstängningsventiler, backventiler, oxygenförgasare, luftkompressorer med kylare, manometrar temperaturreglerande utrustning, larmanordning, jordning &  säkerhetsventiler.

ÄNdrad verksamhet

Kontroll av tryck & flöden vid behov, ex vid ändrad verksamhet.

Årlig driftkontroll

Funktion

Regulatorer som gruppregulatorer skall funktionsprovas årligen.

renhetsprov

Kontroll av egenproducerad andningsluft & instrumentluft kemiska renhet genom analysprov.

Årlig driftkontroll dokumenteras med ex:

Kontrollerade & provade delar av gasdistributionssystemet. 

Konstaterade felaktigheter & brister. 

Tid för avhjälpande.

Närvarande vid utförd besiktning.

Täthetskontroll

Täthetskontroll av rörledningssystem,  Överskottsutsuges kapacitet & läckagekontroll av gasuttag.

Prestanda

Kontroll av reservsystemets prestanda, kvalitet & säkerhet.