entreprenadbesiktning

Vi erbjuder certifierade besiktningsförrättare enligt kravställandet ifrån certifieringsorganen, med tekniska kunnande, lång yrkeserfarenhet & kunskap om lagstiftning samt bestämmelser.

Förbesiktning

Part har rätt att påkalla förbesiktning & kan vara ett skäl för att i förväg få besiktningsförrättarens bedömning av kontraktsenlighet, av visst arbete efter färdigställande, avhjälpande av fel i arbete, före del tags i bruk utav beställare eller om särskilda fel föreligger.

särskild besiktning

Part kan påkalla särskild besiktning efter entreprenadtidens utgång avseende sådant fel som beställaren påtalat & verkställs utan dröjsmål.
Det kan exempelvis vara fel som inte märkts vid slutbesiktning

ENTREPRENADBESIKTNING

slutbesiktning

Slutbesiktning kan verkställas vid kontrakttidens utgång, är intressant för part då prövning & avgörandet om fråga gällande godkännande av entreprenaden görs.

efterbesiktning

För att konstatera om ett fel avhjälps kan efterbesiktning påkallas av någon av parterna. Verkställs normalt direkt efter avhjälpandet samt för att verifiera om fel avhjälps i rätt tid.

garantibesiktning

Garantibesiktning kan vara intressant för att pröva förekomst i fråga om fel som framträtt under garantitid, fel som inte märkts eller bort märkas vid slutbesiktning.

överbesiktning

Besiktningsförrättarna prövar de frågor som entreprenadens fråga om godkännande utav entreprenad eller inte, noterade fel eller ansvar ifrån föregående besiktning. Överbesiktning ersätter den del eller besiktning som föranlett besiktningen.